11 thoughts on “Ae buôn Bán làm ăn né a này ra dùm số điện thoại của nó nak ae 0901304082

  1. Thằng này nó định lừa tôi mà tôi kêu chuyển khoản trước im lu với lại goiy lại tôi hoài tôi ko giám bắt máy luôn

  2. bên trại mình cũng bị…alo xong hỏi rồi trả giá này nọ ! Chia sẻ ầm ầm lên đi ae ơi ….!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa