29 thoughts on “CF Cách Thủ Win Được MAP Zombie Đào Tẩu 2

  1. Có 6 nòng vip là ông nội ngta r…vs lại phòng ko nhiệt….chứ gặp phòng nhiệt vs thánh bug ăn đc qq

  2. Cách cái con mặc kon tẻ ko y ta tin dễ kon cần lồl j cách bố thằng xàm lồn bảo sao dell ai thèm dk cho mày mấy

  3. Rùa ngáo tiền zombie chuyên zom mà còn chưa thắng đc nói chi m ăn cắp clip của tàu khựa lại còn đell có ter và y tá và tia chớp chơi chó vl

  4. Thằng lồn này lừa ae mk.. Làm chủ phòng có mấy thằng nữa là bn cùng phòng biến ter rùi out.. Win kiewur này éo vinh quang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa