10 thoughts on “GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC ĐẠI NAM – 2019

  1. bh nộp hồ sơ có muộn quá ko nghe bảo trường đh nào tháng 8 đi học trước giáo dục quốc phòng xong tháng 9 mới học bình thường trường mình có như thế ko vậy mà ai học luật kinh tế điểm danh^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa