10 thoughts on “CFMobile | Hướng dẫn di chuyển = bắt người Map Tàu Ngầm | TMG.TV

  1. Thấy AE lúng túng trong map mới mình tải về hướng dẫn r lại xóa chứ game này mình k hứng thú nữa AE nhé. AE muốn xem mình chơi game khác thì hãy ấn nút đăng ký, còn k thì thôi. Vài ngày nữa xong việc mình hướng dẫn nốt map còn lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa