Author

hatuankhang90@gmail.com

5 thoughts on “Hiền Mưu Điện Tử là kênh nào buôn bán lừa đảo hay sao mà khách vào kênh em cmt ghê vậy?

  1. Ai dựng chuyện ko đúng sự thật hại người khác thì cho dòng họ nhà nó gặp quả báo ba đời,còn ai mà lừa đảo khách hàng hì ba đời bị quả báo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *