5 thoughts on “Bật Cortana bằng tiếng việt (Quest hour )

  1. mấy bác vào đây nha https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1792154324338773&set=gm.968349333291310&type=3&theater

  2. cái này chỉ được 1 lần đầu lúc khởi động lại thôi 🙂 Mình đã test thử nhiều làn rôi f

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa