26 thoughts on “Cẩm Ly; Hoài Linh – Hoàng Tử Trong Mơ (Giao Tiên)

  1. Ngày xưa nge bài ni toàn qua trường văn hóa tán gái,đi trên đường gặp ngệ sĩ Hoài Linh diễn trên đường trần não quận 2,SG ai còn nhớ hay dã quên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa