Author

hatuankhang90@gmail.com

One thought on “Cấu hình Windows để hiển thị đuôi file .xlsm, .xls khi lưu file GXD trên Excel

  1. Trong Windows 7 thì giao diện hơi khác 1 xíu, bạn mở My Computer rồi, thì tìm Organize và kích vào lệnh Folder and Search Options. Còn lại thì làm như trong video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *