20 thoughts on “Chế Máy Cắt Cỏ Từ Máy Mài, Mowers from Grinder,

  1. Góp ý bác thay lại động cơ ko chổi than như mô tơ máy giặt ấy bác máy mài cắt hết đám cỏ lại thay than 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa