Chùa Thiên Hưng – Lễ Cung Nghinh Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới 2016NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. Với duyên lành hội đủ, Chùa Thiên Hưng đã được cung đón Bảo tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới và tôn trí…

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/du-lich/

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa