23 thoughts on “Dt sử dụng 2p bị tắt nguồn liên tục

  1. Có 2 lỗi 1 là cạn pin là Phải sạc với nguồn điện thấp 1a trở Xuống. Hai là bị trên main.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa