4 thoughts on “Hài Lý Toét xử kiện, Hồng Vân, Xuân Hinh, Ly toet xu kien Xuan Hinh HV

  1. Cái đoạn xuân hinh hát cải lương Thừa quan rồi mới tới quân là điệu gì các bạn nhỉ, mình rất thích điệu đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa