4 thoughts on “Hot Streamer Linh Ngọc Đàm hồ biến tóc ngắn thành tóc dài tại Salon Tóc Thảo Tây

  1. Nối tóc như vậy hết bn thời gian và giá cả thế nào vậy bạn. Thời gian sử dụng bn lâu ạ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa