2 thoughts on “Hướng dẫn chuyển dữ liệu Epidata sang Spss dễ nhất từ A-Z

 1. thanks chia sẽ của em, nếu em dùng phần mềm camtasia để quay lại màn hình nhìn sẽ chuyên nghiệp hơn, anh vẫn dùng phần mềm này để hướng dẫn stata, epidata, spss, link tham khảo cách dùnghttp://bit.ly/2MRCEwY

 2. >Error # 2085
  >The temporary period for running PASW Statistics without a license has
  >expired. Use the License Authorization Wizard to contact SPSS Inc. for a
  >license code.
  >Execution of this command stops.
  >Specific symptom number: 37

  End of job: 2 command lines 1 errors 0 warnings 0 CPU seconds
  mình chuyển xong nư ban trên của sổ hirnjnhuw trên không thể nào lưu được vậy làm sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa