8 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng ứng dụng trên điện thoại Android, samsung note 8 để đo kích thước

  1. Những cái dạng clip ngu như này thì đừng có đăng lên cho mất công người khác, chỉ luôn cách thi ko. Hãm lồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa