Author

hatuankhang90@gmail.com

2 thoughts on “Hướng dẫn xếp thời khóa biểu phần 3

  1. Làm sao để TDuc và Qphong học cùng 1 buổi trên lớp được ko anh. Ví du TD va Qp 10A1 phải học vào sáng thứ 4 chẳng hạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *