One thought on “Hướng dẫn xuất dữ liệu từ Epidata sang SPSS

  1. Khi mở file syntax ra cửa sổ spss của mình không có thanh trên cùng chứa mục Run đó thì làm sao hả bạn. Có cách nào không chỉ mình với 🙂
    mình dùng spss 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa