8 thoughts on “KHÓ (P2) – Hoài Linh – Cẩm Ly – Đàm Vĩnh Hưng – Trường Giang

  1. đàm vĩnh hưng bảo: tụi con biết là lên chù hát không có tiền nên không biết bài chùa…mình đã khóc khi nghe câu nói đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa