15 thoughts on “KHÓ (P3) – Hoài Linh – Cẩm Ly – Đàm Vĩnh Hưng – Trường Giang

  1. He is sing very good nine nine nine nine nine rose to my to give you. Happy new year spring, congratulate longevity agreement grow rich and glad plait. 💖

  2. @nguoivuitinh007
    tiếng nghệ an đó bạn, quê mình mà mình còn mắc cười… nhưng mình ko nói thế được !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa