4 thoughts on “Kiểu tóc ngang vai đẹp trẻ trung được yêu thích nhất năm 2019

  1. Chị ơi cho em hỏi mặt vuông nên để kiểu tóc gì ạ ??? Dài hay ngắn ạ ??? Nếu để mái thì để mái gì ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa