One thought on “Ký ức Việt Nam – Cái răng cái tóc là vóc con người

  1. Giờ đi làm công nhân có khi còn bị bắt cắt tóc đi nếu để dài vì họ sợ vướng vào máy móc. Để tóc dài chỉ mỗi cách tết tóc => hết kiểu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *