16 thoughts on “Lưỡi câu cá lóc Trung Phúc.

  1. lưỡi câu rất đẹp nhưng phải đặt tên từng loại người ta mới biết để mua chứ mô tả không chính xác tôi đã nhiều lần mua không theo y mất tiền oan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa