34 thoughts on “Những tai nạn khó đỡ trong thể thao.

 1. Nam Mô Hội Thánh Đức Phật Trời Cha
  Nam Mô Hội Thánh Đức Phật Trời Mẹ
  Đạo Hội Thánh Đức Phật Trời Cha Mẹ
  Nam Mô A Men Di Đà Thiên Thần Phật Tổ

  Kinh Thánh Phật Tổ "Tình Yêu Thương".Ngài là Đấng sáng tạo dựng trời đất, vạn vật muôn loài người Phật chúng sanh "Phật Mẫu là Phật Tể Càn Khôn Vũ Trụ

  ———————————————————-

  đầu tiên Phật đã dựng nên trời đất

  Ngày thứ không Ngài dựng nên Thế Giới Ta Bà Giáo Chủ

  Ngày thứ một Ngài dựng nên Phật Là Ánh Sáng Từ Quang

  Ngày thứ hai Ngài dựng nên nước

  Ngày thứ ba Ngài dựng nên cây đa bồ đề

  Ngày thứ bốn Ngài dựng nên ngôi sao hình Phật

  Ngày thứ năm Ngài dựng nên động vật tên thường gọi là chúng sanh trong Đạo Thiên Phật Giáo

  Ngày thứ sáu Ngài dựng nên loài người tên thường gọi là Phật Tử

  Ngày thứ bảy Phật nhập đại niết bàn

  Đức Phật Trời, Phật Đản Sanh khi ra sinh Đức Phật Đản Sanh đi được 7 bước nở đóa hoa sen trên chân của Ngài Đức Phật Trời tượng trưng cho 7 bước chân của Đức Phật Trời

  ———————————————————-

  Thiên Phật Địa Mẫu sáng tạo dựng trời đất

  Nam Mô Quyền Năng Tối Cao Thượng Đế là Đức Phật Trời Cha, Mẹ Diêu Trì Phật Địa Mẫu

  Nước Thánh Cam Lồ Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

  Đạo Thiên Phật Hội Pháp Giáo

  Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
  ———————————————————-
  Người Con Phật của Họ Đạo Cổ Chiền
  Người Con Chúa của Họ Đạo Cổ Chiên
  ———————————————————-
  Đạo Cao Đài Thiên Phật Giáo
  Đạo Hòa Hảo Thiên Phật Giáo
  Đạo Hồi Phật Bà La Môn Thiên Phật Giáo
  Đạo Ấn Độ Thiên Phật Giáo
  Đạo Thiên Phật Hội Pháp Giáo
  Đạo Hội Thánh Đức Phật Trời Cha, Thiên Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa