3 thoughts on “Thiết kế trắc ngang bằng Ads Civil 2018

  1. E chào cô , cô cho em hỏi lúc khái báo Taluy làm sao để ra được thông số rãnh có 5 hàng , chỗ mà cô khai báo 0.65m ý ạ

  2. thầy cho em hỏi, chổ san lấp mặt bằng, phần mềm dùng thử đã hạn chế, thầy có cách nào load san nền không ạ, thanks thầy nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa