10 thoughts on “Tình cờ gặp nhau – Mạnh Quỳnh

  1. Chỉ có Mạnh Quỳnh ca đúng: hởi ng ng về đâu , đường đi ai thấu nỗi nông sâu. Các ca sĩ khác cứ sông sâu. Kể cả H lan Thái châu cũng vậy ko chịu suy nghĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa