11 thoughts on “Trống Lân chào Lân chạy

  1. Kiểu nào tui cũng đánh được múa lân múa rồng điều được hết ngoại trừ trống đám ma thì không đánh được thôi

  2. Rat quan trọng đối với người cảm âm cơ bản..bn giải thích rõ về nhịp 1-2,2-3,3-4,4-5,1/2,5-1.mình cảm ơn bn

  3. anh đây phòng nên bị vang khó nghe lắm anh ạ em góp ý xíu, lần sau mình ra chỗ thoáng cho bớt bị vang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa