8 thoughts on “Chuyển từ Mac OS sang Win 10

  1. sao em không chỉnh được ánh sáng hay âm thanh vậy (em có giữ nút fn để nhấn nhưng không được) mong giúp đỡ ạ. Cảm ơn!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa