Author

hatuankhang90@gmail.com

13 thoughts on “Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ tung bay quyết bảo vệ Hồn Thiêng Sông Núi ở Houston – Mỹ

  1. Ơ thế chế độ nhà nước vnch còn lá cờ Trắng đâu mà không cho nó tung bay nốt đi nhỉ. Trước họ dùng cờ này. Còn cờ Trắng bay lần cuối tại đất nước Việt Nam! Cơ Mà…🤣🤣🤣

  2. ủng hộ cờ vàng tung bay Cộng sản việt nam nhìn thấy ám ảnh sợ muốn ăn cứt luôn chửi thề như lũ điên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *