6 thoughts on “Copy nhạc, hình ảnh, video từ Iphone sang máy tính sử dụng iTunes

  1. đồng bộ hình ảnh thì p lm thế nào v ạ? kick vô mà nó hiện icloud đã bật.ko hiểu a ạ @@!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa