8 thoughts on “đánh trống múa lân 2017

  1. Bạn đánh như vậy là cũng hay nhưng khúc trống lạy thì nên xem lại còn cái chiến cửa bạn đang đánh mua cái chiến khác đi để
    Đánh cho nó hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *