6 thoughts on “Đánh Trống Múa Lân 2019 đoàn LSR Gia Thắng

  1. Lẽ ra lúc này bên tụi mình còn đánh trống ák , mà bị bà ki-ốt kế bên bả rủa bã chửi nên ngưng cho tụi nhỏ đi ăn luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa