8 thoughts on “Hướng dẫn đóng gói phần mền C# 2013

  1. Thế này thì tạo cái project kia có nghĩa lí gì? Khi mà build là đương nhiên sẽ sinh ra file run? Nhảm quá thể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa