5 thoughts on “LÀM LƯỠI BUỘC LƯỠI CÂU CÁ CỰC NHANH

  1. Ông này muốn làm youtube để kiếm tiền phải quay những clip này. Còn mấy vụ đồ lính họ chửi cho thấy tội. Vài lời chân thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa