26 thoughts on “Liveshow Hoài Linh: Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn – Phần 1

  1. Không biết anh Hải Sido có thấy cmt này ko. Chứ hồi đó cộng tác với a Sido ở Cần Thơ zui lắm luôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa