20 thoughts on “Múa – Người của Chúa Jesus – Nhạc Thiếu Nhi

  1. chúa yê su ơi con yêu ngày nhiều lắm mong ngày luôn đi theo còn từng chân bước một yêu ngày tron đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa