Source Code Đồ án Xây dựng Thời khóa biểu bằng ngôn ngữ VBA – Liên hệ lấy code:tiem.ptit@gmail.comdownload tại:

Chuyên làm luận văn, luận án, bài tập lớn, tiểu luận… về lĩnh vực CNTT. Phần code+báo cáo được xây dựng sao cho sinh viên có thể dễ hiểu nhất.Xin liên hệ với với chúng tôi theo số: 0985 350 483 hoặc Email: tiemptit@gmail.com
Đây là link một số đề tài đã làm và nhận được điểm gần tối đa hoặc tối đa:

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa