6 thoughts on “Thêm năm học mới vào phần mềm Vemis

  1. Chào các ban, lâu lắm rồi mình không dùng Vemis và cũng không lưu giữ tài liệu gì liên quan cả. Các bạn thông cảm nhé

  2. Lệnh thêm năm học vào Vemis:
    INSERT INTO VEMIS_COMMON.DBO.DM_NAMHOC (NAMHOCID, TENNAMHOC, ISCHANGEABLE) VALUES (2018, '2018-2019', 0) ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *