3 thoughts on “Vietsub Yoochun @ MBC Dramatic Song Joong Ki episode Chunlovers' Subteam

  1. cách thể hiện tình bạn thân thiết của đàn ông là uongs rượu?
    thấy ông nào cũng khoe là mình hay đi uống rượu, thật là…
    nhìn mặt JK vậy mà là anh, mình bị bất ngờ 1 tẹo.
    cảm ơn subteam.
    mong nhà ngày càng xôm tụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa